privacy statement

Stichting De Muren hebben Oren, gevestigd aan Texel 15 3524 AR Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.demurenhebbenoren.nl
Texel 15
3524 AR Utrecht
Merel Brouwer is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting De Muren hebben Oren Hij/zij is te bereiken via marle@demurenhebbenoren.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting De Muren hebben Oren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@demurenhebbenoren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting De Muren hebben Oren verwerkt uw persoonsgegevens voor *het volgende doel*:
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Hoe gaan we te werk?
Wij vragen toestemming voor deelname aan ons project aan u als Vertellers of aan u als ouder van een deelnemende basisschoolleerling (groep 6,7 of 8).
– Wij vragen ouders vrijwillig de stamboom van hun kinderen -samen met hen- in te vullen. Alle ouders kunnen weigeren deze stamboom in te (laten) vullen, maar wel toestemming geven tot deelname van hun kind aan ons project.
– De stamboom niet invullen betekent niet dat kinderen van deelname worden uitgesloten. Wij verzamelen de gegevens vanuit die stambomen enkel voor ons educatieve doel, om te bespreken tijdens de Openingsles en om familieleden van de leerling als Verteller te zoeken.
– Stambomen worden niet bewaard. Zij worden vernietigd na de Openingsles.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting De Muren hebben Oren neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting De Muren hebben Oren) tussen zit. Stichting De Muren hebben Oren gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Beveiligde Google Drive, enkel intern gebruik

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting De Muren hebben Oren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– 5 jaar

Stichting De Muren hebben Oren verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting De Muren hebben Oren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting De Muren hebben Oren verstrekt alleen met uw toestemming uw persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Buiten de EER worden de persoonsgegevens nooit gedeeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting De Muren hebben Oren gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting De Muren hebben Oren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@demurenhebbenoren.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting De Muren hebben Oren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting De Muren hebben Oren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@demurenhebbenoren.nl

Geschiedenis moet je horen